[# BGN 208-45458]: моля, потвърдете картата си.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[# BGN 208-45458]: моля, потвърдете картата си.

Fibank

Fibank

Уважаеми клиенти ,

Поради непрекъснатото надстройване на сигурността на Fibank,

от всички клиенти се изисква да актуализират информацията си в новата база данни за защита ,за да позволят по-бързо, по-лесно и по-сигурно банково преживяване.

Моля, следвайте връзката по-долу,

Искрено Ваш,

© Първа инвестиционна банка 2009-2018. Всички права запазени.

_______________________________________________
gtk-list mailing list
[hidden email]
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gtk-list